با سیستم هوشمند MFPlus میتوانید مشخص کنید که چه  مخاطبی به پیج شما جذب شوند آقا یا خانم باشند .در واقع میتوانید تعیین کنید که چه مخاطبی جذب پیج شما شود. با این کار دقیقا کسانی را که مخاطب هدف شما هستند و به محصولات ، کار و پیشه شما علاقه دارند شما رو دنبال خواهند کرد.