ربات MFPlus یک ربات کاملا هوشمند میباشد به صورتی که تمامی فالو ، آنفالو ،لایک و کامنتهای آن کاملا برنامه ریزی و حساب شده شده  میباشد. بطوری که اینستا گرام اصلا فعالیت ربات را با خود شخص تشخیص نمیدهد. به دلیل اینکه طراحی ربات بر اساس سیاستهای به روز اینستاگرام طراحی شده است.